Súčasnosť

Obec Malé Vozokany má v súčasnosti 274 obyvateľov, ekonomicky aktívnych je cca 99 obyvateľov, ktorí dochádzajú za prácou do okolitých miest  /Zlaté Moravce, Vráble, Mochovce/. 

Medzi významné pamiatkové objekty v obci patria:
- Kaštieľ rodiny Botkovcov /tzv. horný/, z roku 1904
- Zemianska kúria z roku 1710
- Krypta rodiny Botkovcov z roku 1904
- Kostol sv. Anny z roku 1752
- Socha Sv. Jána Nepomuckého

O priemysle a službách v obci

Výrobné podniky a firmy v obci:
- BenátCentrum, s.r.o. Prevádzka píla a stavebniny Malé Vozokany 
- Potraviny Karin Valkovičová, 951 82 Malé Vozokany č. 130 /maloobchod so zmiešaným tovarom/
- Technomont s.r.o. Vincent Dubec 951 82 Malé Vozokany č. 133
- V- servis, Vladimír Valkovič, 951 82 Malé Vozokany č. 37 /verejná cestná nákl. doprava, údržba a oprava motor. vozidiel/
 
O kluboch, spolkoch a spoločenských organizáciách v obci

- OZ "Ženy pre svoju obec" predsedníčka Lesja Havettová, 951 82 Malé Vozokany č. 63
- Pozemkové spoločenstvo Lesná spoločnosť Malé Vozokany, predseda Dominik Valkovič, 951 82  Malé Vozokany č. 46
- Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urbárskych  a lesných pozemkov obce Malé Vozokany,  predseda Ing. František Valkovič, 951 82 Malé Vozokany č. 123
- Spevácky zbor sv. Anny, vedúca súboru Zuzana Valkovičová, 951 82 Malé Vozokany č. 68
Jednota dôchodcov M. Vozokany, predsedníčka Mária Valkovičová, 951 82  Malé Vozokany č. 123

 Obecná knižnica Malé Vozokany

Pre čitateľov je k dispozícii Obecná knižnica Malé Vozokany, ktorá je  zriadená v budove Materskej školy Malé Vozokany. Knihy si môžete vypožičať každý pondelok v čase od 16,00  do 17,00 hod. Obecná knižnica má vo svojom fonde  3 397 ks kníh. Činnosť knižnice zabezpečuje knihovníčka pani Katarína Švarbová.

Výstavba bytovky

Obec Malé Vozokany začala so stavbou Nájomného bytového domu s 9 b. j. dňa 11. 03. 2016. V súčasnosti je stavba ukončená. Dodávateľom stavby bola firma Agrostav HSV s r. o. Zlaté Moravce. Dňa 02.02.2017 bola zahájená veľká kolaudácia. Nájomný bytový dom s 9 b. j. je situovaný asi v strede obce Malé Vozokany so súpisným číslom 11. Nachádza sa v ňom 9 bytov zhotovených v bežnom štandarde v súlade so zákonom č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania, šesť 2- izbových s podlahovou plochou cca 55,45 m2 a troch 1- izbových s podlahovou plochou cca 34,87 m2. Súčasťou bytov je ich vnútorné vybavenie a to: kuchynská linka vrátane elektrického sporáka, digestora, sanitárne zariadenie kúpeľne a WC, ohrievacie telesá a plynový kotol. Príslušenstvo bytov je kuchyňa, chodba, kúpeľňa a WC.
Nájomníci dostali kľúče od svojich bytov 21. 02. 2017, to znamená, že byty od tohto času majú už svojich nájomníkov.
Obci bola poskytnutá dotácia vo výške 40% z celkovej kúpnej ceny, čo činí 153 170,00 € a poskytovateľom dotácie je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. /link na MDV a RR SR: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=81840 .
Úver na bytovku schválil ŠFRB SR vo výške 60 % z celkovej kúpnej ceny, čo znamená 229 750,00 €, ktorý budú nájomníci splácať 30 rokov.
Technickú vybavenosť ako verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu, príjazdovú komunikáciu, parkoviská, protipožiarnu nádrž, prípojku plynu a sadové úpravy si zabezpečovala obec z vlastných zdrojov, čo činí 61 239,04 €.
Pevne veríme, že budú noví občania spokojní v našej obci a zároveň budú prínosom pre ňu.

Trafostanica
Nakoľko sa postavila bytovka, s tým samozrejme súvisí aj zvýšený odber elektrickej energie. Preto Slovenská energetika stanovila požiadavku na vybudovanie novej trafostanice. Táto bude zásobovať el. energiou celú obec a v budúcnosti aj kaštieľ. Jej postavenie vedľa kaštieľa bolo jediné možné riešenie z finančného hľadiska. Pokiaľ by sa postavila na inom mieste, musela by obec znášať navýšené náklady. Tu som chcela poďakovať ZÁPADOSLOVENSKEJ DISTRIBUČNEJ a.s., ktorá stavbu financovala a firme RELCO SLOVAKIA s. r. o., ako realizátorovi stavby.


Dotácie z NSK

V obci funguje folklórna skupina ,,Barcovka“, ktorá   pre svoju činnosť potrebuje kroje a čižmy. Na kúpu látok a čižiem sme dostali dotáciu z NSK vo výške 1 300,00 €. Na zorganizovanie stolnotenisového turnaja o Putovný pohár starostky obce Malé Vozokany sme dostali dotáciu vo výške 600,00 €. Na obnovy Kaštieľa Malé Vozokany sme  dostali dotáciu vo výške 2 492,31 €.